Amenzi si sanctiuni ITM
Solicita oferta
SELECT * FROM pagini WHERE nume='Amenzi ITM' AND meniu='Amenzi si sanctiuni'

Amenzi si sanctiuni - Amenzi ITM

  

Amenzi ITM

   Cele mai frecvente amenzi acordate de inspectorii ITM sunt pentru :

 Prevedere Articol

 

 Amenda Lei

1. Neintocmirea de catre angajator a unui plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii 

Art.13 (b)

ART.39 (2) 

  5.000-10.000

2. Neobtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale 

 Art.13 (c)

ART.39 (2)

  5.000-10.000

3. Modificarea starii de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane. 

Art.13 (p)

ART.39 (2)

  5.000-10.000

4. Neasigurarea de echipamente individuale de protectie 

Art.13 (r)

ART.39 (2)

  5.000-10.000

5. Nerespectarea reglementarilor:

a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanţelor ori preparatelor chimice periculoase şi a deşeurilor rezultate;

b) prevenirea prezenţei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;

c) darea în exploatare sau repunerea în funcţiune, parţială ori totală, a construcţiilor, echipamentelor de muncă noi sau reparate, precum şi pentru aplicarea proceselor tehnologice;

d) întocmirea şi respectarea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranţă;

e) folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă unde acestea sunt interzise; 

f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice, precum şi pentru prevenirea efectelor electricităţii statice şi ale descărcărilor atmosferice;

g) asigurarea şi folosirea instalaţiilor electrice de construcţie adecvate la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie;

h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă;

i) transportul, manipularea şi depozitarea echipamentelor de muncă, materialelor şi produselor;

j) delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea zonelor periculoase;

k) semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;

l) asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, a conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă;

m) utilizarea, întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor de muncă;

n) asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie;

o) asigurarea iluminatului de siguranţă;

p) organizarea activităţii de păstrare, întreţinere şi denocivizare a echipamentului individual de protecţie;

q) întocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcţionali ai echipamentelor de muncă şi a rapoartelor de serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare;

r) aplicarea metodelor de exploatare minieră, execuţia, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor miniere, realizarea şi funcţionarea sistemului de aeraj, corespunzător clasificării minelor din punctul de vedere al emanaţiilor de gaze;

s) amenajarea locurilor de muncă pentru lucrul la înălţime, în spaţii închise şi în condiţii de izolare. 

 

ART.39 (9)

  5.000-10.000

6. Neasigurarea realizarii masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. 

Art.13 (n)

ART.39 (3)

  3.000-10.000

7. Nerealizarea si neposedarea unei evaluari a riscurilor pt. securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pt.acele grupuri sensibile la riscuri specifice. 

Art.12 (1) lit.a

ART.39 (4)

  4.000-8.000

8. Neluarea deciziilor asupra masurilor de protectie cate trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat. 

Art.12 (1) lit.b

ART.39 (4)

  4.000-8.000

9. Neadoptarea, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor.

Art.13 (a)

ART.39 (4)

  4.000-8.000

10. Nestabilirea pentru lucratori, prin fisa postului, a atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate

Art.13 (d)

ART.39 (4)

  4.000-8.000

11. Neelaborarea instructiunilor proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor.

Art.13 (e)

ART.39 (4)

  4.000-8.000

12. Neasigurarea si necontrolarea cunoasterii si aplicarii de catre toti  lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe.

Art.13 (f)

ART.39 (4)

  4.000-8.000

13. Neasigurarea informarii fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare

Art.13 (h)

ART.39 (4)

  4.000-8.000

14. Neluarea masurilor pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica

Art.13 (i)

ART.39 (4)

  4.000-8.000

15. Nerespectarea prevederilor privind angajarea numai a persoanelor care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic, ulterior angajarii

Art.13 (j)

ART.39 (4)

 

4.000-8.000

16. Nu se tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art.7 alin.4 lit.e

 e) să ia masurile corespunzatoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat si specific, accesul să fie permis numai lucrstorilor care au primit si si-au însusit instructiunile adecvate. 

Art.13 (k)

ART.39 (4)

  4.000-8.000

17. Nu se asigura functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice

Art.13 (l)

ART.39 (4)

  4.000-8.000

18. Nu prezinta documentele si relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor

Art.13 (m)

ART.39 (4)

  4.000-8.000

19. Nu desemneaza, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor

Art.13 (o)

ART.39 (4)

  4.000-8.000

20. Nu asigura conditii pt. ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire SSM, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau.

(1) Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său:

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;

c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;

d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucrări speciale.

(2) Instruirea prevăzută trebuie să fie:

a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;

b) periodică şi ori de câte ori este necesar.

(3) Angajatorul se va asigura că lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau unitatea proprie, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor.

(4) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare. 

Art.20

ART.39 (4)

  4.000-8.000

21. Nu efectueaza cercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca

Art.29 (1) lit.a

ART.39 (4)

  4.000-8.000

22. Nu inregistreaza si nu raporteaza accidentul de munca la inspectoratul teritorial de munca, precum si la asigurator

Art.32 (2)

ART.39 (4)

  4.000-8.000

23. Nerespectarea obligatiilor referitoare la evaluarea riscurilor, imbunatatirea nivelului securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor, consultarea lucratorilor si permiterea accesului in zonele cu risc ridicat numai a lucratorilor instruiti corespunzator 

(4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:

a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă;

b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;

c) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;

d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă;

e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate. 

Art.7 (4)

Art.39 (5) 

  3.500-7.000

24. Nerespectarea obligatiilor referitoare la utilizarea in comun, de catre angajati ai unor societati distincte, a acelorasi locuri de munca

(5) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii:

a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor;

b) să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor;

c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale. 

Art.7 (5)

Art.39 (5)

  3.500-7.000

25. Implicarea financiara a lucratorilor in masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca

Art.7 (6)

Art.39 (5)

  3.500-7.000

26. Nerespectarea prevederilor ref.la lucratorii desemnati

(1) Angajatorul desemnează unul sau mai mulţi lucrători pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere şi/sau unitate, denumiţi în continuare lucrători desemnaţi.

(2) Lucrătorii desemnaţi nu trebuie să fie prejudiciaţi ca urmare a activităţii lor de protecţie şi a celei de prevenire a riscurilor profesionale.

(3) Lucrătorii desemnaţi trebuie să dispună de timpul necesar pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile ce le revin prin prezenta lege.

(4) Dacă în întreprindere şi/sau unitate nu se pot organiza activităţile de prevenire şi cele de protecţie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie să recurgă la servicii externe.

(5) În cazul în care angajatorul apelează la serviciile externe prevăzute la alin. (4), acestea trebuie să fie informate de către angajator asupra factorilor cunoscuţi că au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi trebuie să aibă acces la informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2).

(6) Lucrătorii desemnaţi trebuie să aibă, în principal, atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă şi, cel mult, atribuţii complementare. 

Art.8

Art.39 (5)

  3.500-7.000

27. Neinformarea lucratorilor ce pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile si masurile aferente acestui pericol

Art.11 (1)

Art.39 (5)

  3.500-7.000

28. Neasigurarea pregatirii acelor lucratori ce pot fi expusi unui pericol grav si iminent pt.a fi pregatiti in situatia cand seful ierarhic superior nu poate fi contactat

Art.11 (3)

Art.39 (5)

  3.500-7.000

29.Neasigurarea de echipamente de munca fara pericol pentu securitatea si sanatatea lucratorilor

Art.13 (q)

Art.39 (5)

  3.500-7.000

30. Neacordarea echipamentului individual de protectie nou in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie

Art.13 (s)

Art.39 (5)

  3.500-7.000

31. Necomunicarea evenimentelor (definite conform. art.5 litera. f) catre ITM

Art.27(1) lit.a

Art.39 (5)

  3.500-7.000

32. Necomunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces asiguratorului conform Legii 346/2002

Art.27(1) lit.b

Art.39 (5)

  3.500-7.000

33. Neluarea tuturor masurilor necesare organizarii activitatilor de prevenire si de protectie (in functie de marimea intreprinderii, riscurilor, dispersia teritoriala, competenta etc.)

 (1) În toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de protecţie, ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau de riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, se impune ca:

a) lucrătorii desemnaţi să aibă capacitatea necesară şi să dispună de mijloacele adecvate;

b) serviciile externe să aibă aptitudinile necesare şi să dispună de mijloace personale şi profesionale adecvate;

c) lucrătorii desemnaţi şi serviciile externe să fie în număr suficient. 

Art.9 (1)

Art.39 (6)

  3.000-6.000

34. Nerespectarea obligatiilor ref. la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, desemnarea lucratorilor care aplica masurile stabilite, a legaturilor cu serviciile specializate etc.

(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente; 

b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.

(3) Numărul lucrătorilor menţionaţi la alin. (2), instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii. 

Art.10

Art.39 (6)

  3.000-6.000

35. Nerespectarea prevederilor ref. la informarea lucratorilor privind riscurile pt.securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie generale si specifice fiecarui post de lucru

Art.16

Art.39 (6)

  3.000-6.000

36. Neacordarea alimentatiei de protectie conform contractului colectiv de munca (contractului individual de munca)

Art.14

Art.39(6)lit.b

  3.000-6.000

37. Neacordarea materialelor igienico-sanitare conform contractului colectiv de munca (contracului individual de munca)

(1) Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori.

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă. 

Art.15

Art.39(6)lit.b

  3.000-6.000

38. Nedeclararea bolilor profesionale medicilor competenti

 (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către medicii din cadrul autorităţilor de sănătate publică teritoriale şi a municipiului Bucureşti. 

Art.34 (1)

Art.39(6)lit.b

  3.000-6.000

39. Prejudicierea lucratorilor care, in caz de pericol grav si iminent parasesc locul de munca (zona periculoasa).

Art.11 (2)

Art.39 (7)

  2.500-5.000

40. Sanctionarea lucratorilor care actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava

(3) Angajatorul trebuie să se asigure că, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol.

(4) Lucrătorii nu trebuie să fie prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la alin. (3), cu excepţia situaţiilor în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă. 

Art.11 (4)

Art.39 (7)

  2.500-5.000

41. Ingradirea accesului lucratorilor desemnati a reprezentantilor lucratorilor la evaluarea riscurilor si la masurile de protectie, orice informatii, evidente si rapoarte in domeniul SSM

Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi în conformitate cu prevederile prezentei legi, să aibă acces la: a) evaluarea riscurilor şi măsurile de protecţie, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b); b) evidenţa şi rapoartele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi d); c) informaţii privind măsurile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi informaţii provenind de la instituţiile de control şi autorităţile competente în domeniu.

Art.17

Art.39 (7)

  2.500-5.000

42. Neorganizarea si nefunctionarea Comitetelor de securitate si sanatate in munca

Art.19

Art.39 (7)

  2.500-5.000

43. Nerespectarea prevederilor referitoare la cheltuielile cu instruirea lucratorilor, efectuarea instruirii in timpul programului de lucru

 (1) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (1), (2) şi (4) nu poate fi realizată pe cheltuiala lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora.

 (2) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (1) şi (2) trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru.

(3) Instruirea prevăzută la art. 20 alin.

(4) trebuie să se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii şi/sau unităţii. 

Art.21

Art.39 (7)

  2.500-5.000

44. (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

c) să ţină evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de muncă, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g); 

Art.12 (1) lit.c

Art.39 (8)

  2.000-4.000

45. (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

d) să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi. 

Art.12 (1) lit.d

Art.39 (8)

  2.000-4.000

46. În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii:

g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; 

Art.13 lit.g

Art.39 (8)

  2.000-4.000

47. (5) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sau lucrătorii nu pot fi prejudiciaţi din cauza activităţilor la care s-a făcut referire în alin. (1) - (3). 

(1) Angajatorii consultă lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor şi permit participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implică: a) consultarea lucrătorilor; b) dreptul lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor să facă propuneri; c) participarea echilibrată.

(3) Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor definiţi la art. 5 lit. d) iau parte în mod echilibrat sau sunt consultaţi în prealabil şi în timp util de către angajator cu privire la: a) orice măsură care ar afecta semnificativ securitatea şi sănătatea în muncă; b) desemnarea lucrătorilor la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1) şi la art. 10 alin. (2), precum şi cu privire la activităţile la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1); c) informaţiile la care s-a făcut referire în art. 12 alin. (1), art. 16 şi 17; d) recurgerea, după caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4); e) organizarea şi planificarea instruirii prevăzute la art. 20 şi 21. 

Art.18 (5)

Art.39 (8)

  2.000-4.000

48. (6) Angajatorul trebuie să acorde reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor un timp adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, şi să le furnizeze mijloacele necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile care decurg din prezenta lege.

Art.18 (6)

Art.39 (8) lit.a

  2.000-4.000

49. Angajatorii au obligaţia să amenajeze locurile de muncă ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice.

Art.36 

Art.39 (8) lit.a

  2.000-4.000

50. (5) Intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională, cât şi ca accident de muncă. 

Art.34 (5) 

Art.39 (8) lit.b

  2.000-4.000

 

citeste mai departe

Solicita oferta
0748.028.457
 
Doresc oferta pentru:
A. Intocmirea dosarului SSM
B. Intocmirea dosarului PSI
C. Evaluarea riscurilor
D. Instructaj periodic + fise
 
Societatea
Domeniul de activitate
Numar de angajati
Selectati posturile

Persoana de contact
Oras
Adresa de email
Site
Telefon
Plata

Mesaj
Protectia muncii Servicii complete de protectia muncii in Bucuresti   Prevenire si stingere incendii Documentatie PSI completa   Evaluarea riscurilor Creare dosar complet in 7 zile   Protectia mediului
Oferta servicii protectia mediului
  Medicina muncii Totul despre medicina munciiUltimele noutati
Raportari ANPM
 
Raportari ANPM  Cum afla autoritatile despre activitatea companiei in privinta deseurilor ? Cum poti tine sub control evidenta deseurilor generate de societatea economica ?   Prin raport
Citeste mai departe
Raportari AFM
 
Raportari AFM Recicleaza ambalajele si scapi de plata, insa nu si de raportari AFM !   Detii sau administrezi o societate comerciala care produce sau utilizeaza ambalaje? Cine se ocupa de i
Citeste mai departe
Managementul deseurilor
 
Managementul deseurilor RSGE, companie specializata in managementul deseuri, este la dispozitia ta pentru a gestiona si raporta toate tipurile de deseuri, incat tu sa nu incalci legea. Nu lasa deseu
Citeste mai departe